|

Very Young Age

😂🤣
Interviewer: Tell me about yourself.
Me: I was born at a very young age.
//
面试官:谈谈你自己吧
我:在很小的时候我就出生了
Miànshì guān: Tán tán nǐ zìjǐ ba
Wǒ: Zài hěn xiǎo de shíhòu wǒ jiù chūshēngle
//
Diện thí quan: Đàm đàm nhĩ tự kỷ ba
Ngã: Tại ngận tiểu đích thì hậu ngã tựu xuất sinh liễu
//
Người phỏng vấn: Hãy nói cho tôi biết về bản thân bạn.
Tôi: Tôi được sinh ra ở độ tuổi rất trẻ.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *