| |

Quality Time

🍽️🙌🥂
All good things come to an end, but if you treat me, I can eat with you for a while.
//
天下没有不散的宴席,但如果你请客,我可以陪你多吃一会儿。
Tiānxià méiyǒu bú sàn de yànxí, dàn rúguǒ nǐ qǐngkè, wǒ kěyǐ péi nǐ duō chī yīhuǐ’er.
//
Thiên hạ một hữu bất tán đích yến tịch, đãn như quả nhĩ thỉnh khách, ngã khả dĩ bồi nhĩ đa cật nhất hội nhi.
//
Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, nhưng nếu như bạn mời khách, tôi có thể cùng bạn ăn lâu hơn một chút.

P.s.: Picture taken in Wenchuan (Lunggu), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *