| |

Growing Up Realities

👶😢🍭
The world is so cruel to every child. When you grow up, you can’t get candy just by crying.
//
这个世界对每一个小孩都那么残忍,长大了并不是哭着就能要到糖果。
Zhège shìjiè duì měi yīgè xiǎohái dōu nàme cánrěn, zhǎng dàle bìng bùshì kūzhe jiù néng yào dào tángguǒ.
//
Giá cá thế giới đối mỗi nhất cá tiểu hài đô na yêu tàn nhẫn, trường đại liễu tịnh bất thị khốc trứ tựu năng yếu đáo đường quả.
//
Thế giới này tàn nhẫn với mọi đứa trẻ, lớn lên không phải cứ khóc là có thể có được kẹo.

P.s.: Picture taken in Zoigê (Ruoergai), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *