| |

My Grace Kelly Can Defeat My Grace Jones

💪
My Grace Kelly can defeat my Grace Jones, no problem.
//
我的格蕾丝·凯莉可以打败我的格蕾丝·琼斯,没问题。
Wǒ de gé lěisī·kǎi lì kěyǐ dǎbài wǒ de gé lěisī·qióngsī, méi wèntí.
//
Ngã đích cách lôi ti · khải lỵ khả dĩ đả bại ngã đích cách lôi ti · quỳnh tư, một vấn đề.
//
Grace Kelly trong tôi có thể đánh bại Grace Jones trong tôi, không sao cả.

P.s.: Picture taken in Ayutthaya, Thailand in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *