| |

Growing Up Benefits

🍨🍦
Probably the biggest advantage of growing up is that you can eat ice cream not only during the summer vacation.
//
长大最大的好处大概就是可以不仅仅在暑假的时候吃冰淇淋了。
Zhǎng dà zuìdà de hǎochù dàgài jiùshì kěyǐ bùjǐn jǐn zài shǔjià de shíhòu chī bīngqílínle.
//
Trường đại tối đại đích hảo xử đại khái tựu thị khả dĩ bất cận cận tại thử giả đích thì hậu cật băng kỳ lâm liễu.
//
Lợi ích lớn nhất của việc lớn lên có lẽ là bạn được ăn kem không chỉ trong kỳ nghỉ hè.

P.s.: Picture taken in Songpan, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *