|

Communicate Carefully​

💑🗣️❤️
A long-term relationship does not depend on the patience of either party, we must communicate carefully​.
//
长久的关系不是靠任何一方的忍耐,要认真沟通。 ​​​​
Chángjiǔ de guānxì bùshì kào rènhé yīfāng de rěnnài, yào rènzhēn gōutōng. ​​​​
//
Trường cửu đích quan hệ bất thị kháo nhậm hà nhất phương đích nhẫn nại, yếu nhận chân câu thông. ​
//
Mối quan hệ lâu dài không phải dựa vào sự nhẫn nại của bất kỳ bên nào, phải nghiêm túc giao tiếp.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *