|

Breakthrough

🌱💡🚀
Doing things you haven’t done before is called growth.
Doing things you don’t want to do is called change.
Doing things you’re afraid to do is called a breakthrough.
//
做你没做过的事情叫成长
做你不愿意做的事情叫改变
做你不敢做的事情叫突破
Zuò nǐ méi zuòguò de shìqíng jiào chéngzhǎng
Zuò nǐ bù yuànyì zuò de shìqíng jiào gǎibiàn
Zuò nǐ bù gǎn zuò de shìqíng jiào túpò
//
Tố nhĩ một tố quá đích sự tình khiếu thành trường
Tố nhĩ bất nguyện ý tố đích sự tình khiếu cải biến
Tố nhĩ bất cảm tố đích sự tình khiếu đột phá
//
Làm những việc bạn chưa từng làm gọi là trưởng thành
Làm những gì bạn không muốn gọi là thay đổi
Làm những việc bạn không dám làm gọi là đột phá

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *