|

Seasons Of Life

🍂🚶‍♂️🌞
In the autumn, you have to walk more steadily, don’t look back, and the rest will stay in midsummer forever.
//
秋天,要走得更稳一些,别再回头了剩下的就永远留在盛夏。 ​ ​​​
Qiūtiān, yào zǒu dé gèng wěn yīxiē, bié zài huítóule shèngxià de jiù yǒngyuǎn liú zài shèng xià. ​ ​
//
Thu thiên, yếu tẩu đắc canh ổn nhất ta, biệt tái hồi đầu liễu thặng hạ đích tựu vĩnh viễn lưu tại thịnh hạ. ​ ​​​
//
Mùa thu, bạn phải bước đi vững vàng hơn, đừng ngoảnh lại, phần còn lại sẽ mãi mãi ở lại giữa mùa hè.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *