Phrase Of The Day: Pet Project

Định nghĩa:
In Longman dictionary: a plan, idea, or subject that you particularly like or are interested in.
//
Trong từ điển Longman: một kế hoạch, ý tưởng hoặc chủ đề mà bạn đặc biệt thích hoặc quan tâm.

Ví dụ:
1.
His pet project is a biotechnology institute in which state funding will be matched by contributions from the Schering drug company.
//
Dự án yêu thích của anh ấy là một viện công nghệ sinh học trong đó phần đóng góp từ công ty dược phẩm Schering sẽ tương ứng với phần tài trợ của nhà nước.

2.
Don’t bother him about his pet project. You’ll never tear him away from it.
//
Đừng làm phiền anh ấy về dự án yêu thích của anh ấy. Bạn sẽ không bao giờ tách anh ta ra khỏi nó được đâu.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *