|

Desire For Truth

🤥💔💬
When a woman likes a man, she wants to hear a lie; when a woman hates a man, she wants to hear the truth.
//
当一个女人喜欢一个男人时,她希望听到谎言;当一个女人厌恶一个男人时,她希望听到真理。
Dāng yīgè nǚrén xǐhuān yīgè nánrén shí, tā xīwàng tīng dào huǎngyán; dāng yīgè nǚrén yànwù yīgè nánrén shí, tā xīwàng tīng dào zhēnlǐ.
//
Đương nhất cá nữ nhân hỉ hoan nhất cá nam nhân thì, tha hi vọng thính đáo hoang ngôn; đương nhất cá nữ nhân yếm ác nhất cá nam nhân thì, tha hi vọng thính đáo chân lý.
//
Khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, cô ấy muốn nghe một lời nói dối; khi một người phụ nữ ghét một người đàn ông, cô ấy muốn nghe sự thật.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *