| |

Perspective Matters

🐟🤔😊
You are not a fish; how do you know the joy of fish?
//
子非鱼,安知鱼之乐?
Zi fēi yú, ān zhī yú zhī lè?
//
Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc?
//
Bạn không phải là cá, làm sao bạn biết được niềm vui của cá?

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *