| |

Middle Age Adventures

🐒🧡🐷
When people reach middle age, they live like “Journey to the West”: the pressure is like Sun Wukong (the Monkey King); the figure is like Zhu Bajie (Pigsy); hair style is like Sha Wujing (Sandy); grumbling like Tang Sanzang; and the most important thing is getting closer and closer to the “Western Heaven”!
//
人到中年就是一部西游记。悟空的压力,八戒的肚子,沙僧的发型,唐僧一样的絮絮叨叨……关键还特么离西天越来越近了!
Rén dào zhōng nián jiùshì yī bù xīyóu jì. Wùkōng de yālì, bā jiè de dùzi, shā sēng de fǎxíng, tángsēng yīyàng de xùxù dāodāo……guānjiàn hái tè me lí xītiān yuè lái yuè jìnle!
//
Nhân đáo trung niên tựu thị nhất bộ Tây Du Ký. Ngộ Không đích áp lực, Bát Giới đích đỗ tử, Sa Tăng đích phát hình, Đường Tăng nhất dạng đích nhứ nhứ thao thao…… Quan kiện hoàn đặc yêu ly Tây Thiên việt lai việt cận liễu!
//
Con người đến độ tuổi trung niên sẽ giống bộ phim “Tây Du Ký”: áp lực lớn như Tôn Ngộ Không, dáng người giống Trư Bát Giới, đầu tóc giống Sa Tăng, suốt ngày lảm nhảm càu nhàu như Đường Tăng, quan trọng nhất là càng lúc càng gần với “Tây Thiên”!

P.s.: Picture taken in Ayutthaya, Thailand in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *