|

Financial Goals

💰💼📞
Before: Deposit is the confidence of young people!
Now: At the beginning of the year, I vowed to work hard until the deposit looked like a phone number, such as 8008208820. Now I have finished the last two digits. Come on!
//
以前:存款就是年轻人的底气!
现在:年初发誓努力工作,直到存款看起来像电话号码,比如8008208820,现在已经完成最后两位数了,加油!
Yǐqián: Cúnkuǎn jiùshì niánqīng rén de dǐqì!
Xiànzài: Niánchū fāshì nǔlì gōngzuò, zhídào cúnkuǎn kàn qǐlái xiàng diànhuà hàomǎ, bǐrú 8008208820, xiànzài yǐjīng wánchéng zuìhòu liǎng wèi shùle, jiāyóu!
//
Dĩ tiền: Tồn khoản tựu thị niên khinh nhân đích để khí!
Hiện tại: Niên sơ phát thệ nỗ lực công tác, trực đáo tồn khoản khán khởi lai tượng điện thoại hào mã, bỉ như 8008208820, hiện tại dĩ kinh hoàn thành tối hậu lưỡng vị số liễu, gia du!
//
Trước đây: Tiền gửi là nền tảng của giới trẻ!
Bây giờ: Thề sẽ làm việc chăm chỉ vào đầu năm cho đến khi khoản tiền gửi giống như một số điện thoại, ví dụ 8008208820, bây giờ thì hai chữ số cuối cùng đã hoàn thành, cố lên!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *