Life’s Journey

🏃🏽‍♂️😬🚶‍♂️
Rushing Zhou Ji Dan,
Restless Lu Kong Qiu.
In life, how few days do we find,
To roam and wander, leaving care behind.
//
卒卒周姬旦,
栖栖鲁孔丘。
平生能几日,
不及且遨游。
Zú zú Zhōu Jī Dàn,
Qī qī Lǔ Kǒng Qiū.
Píngshēng néng jǐ rì,
Bùjí qiě áoyóu.
//
Thốt thốt Chu Cơ Đán,
Thê thê Lỗ Khổng Khâu.
Bình sinh năng kỷ nhật,
Bất cập thả ngao du.
//
Hối hả Chu Cơ Đán
Vội vàng Lỗ Khổng Khâu
Đời người được mấy bữa
Đâu bằng hãy rong chơi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *