|

Unity In Adversity

💪🌸🌊🍁❄️
Carry the epidemic in spring, the flood in summer, the wind in autumn, the cold in winter. Carry poverty in the New Year, stabilize, we can win!
//
春天扛疫,夏天扛洪,秋天扛风,冬天扛冻。过年扛穷,稳住,咱们能赢!
Chūntiān káng yì, xiàtiān káng hóng, qiūtiān káng fēng, dōngtiān káng dòng. Guònián káng qióng, wěn zhù, zánmen néng yíng!
//
Xuân thiên giang dịch, hạ thiên giang hồng, thu thiên giang phong, đông thiên giang đống. Quá niên giang cùng, ổn trụ, cha môn năng doanh!
//
Mùa xuân gánh dịch, mùa hè gánh lũ, mùa thu gánh gió, mùa đông gánh lạnh. Ăn Tết gánh nghèo, ổn định, chúng ta có thể giành chiến thắng!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *