|

Personal Development

🌱🔄🚀
At first, people grew up on the influence of others, and later they had to eliminate the influence of others to continue to grow.
//
人们最初都依靠别人的影响力而成长,后来得依靠消除别人的影响力,才能继续成长。
Rénmen zuìchū dōu yīkào biérén de yǐngxiǎng lì ér chéngzhǎng, hòulái dé yīkào xiāochú biérén de yǐngxiǎng lì, cáinéng jìxù chéngzhǎng.
//
Nhân môn tối sơ đô y kháo biệt nhân đích ảnh hưởng lực nhi thành trường, hậu lai đắc y kháo tiêu trừ biệt nhân đích ảnh hưởng lực, tài năng kế tục thành trường.
//
Mọi người lúc đầu dựa vào ảnh hưởng của người khác mà lớn lên, về sau phải loại bỏ ảnh hưởng của người khác mới có thể tiếp tục trưởng thành.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *