|

Productivity

🏃‍♂️💼
When you’re busy, you feel like you don’t lack anything; but when you’re free, you realize that you have nothing. It’s better to be busy.
//
忙起来你觉得什么都不缺,空下来才知道你什么都没有。还是忙点好​​​​。
Máng qǐlái nǐ juédé shénme dōu bù quē, kōng xiàlái cái zhīdào nǐ shénme dōu méiyǒu. Háishì máng diǎn hǎo​​​​.
//
Mang khởi lai nhĩ giác đắc thập yêu đô bất khuyết, không hạ lai tài tri đạo nhĩ thập yêu đô một hữu. hoàn thị mang điểm hảo.
//
Khi bận rộn, bạn cảm thấy mình không thiếu thứ gì, nhưng khi rảnh rỗi, bạn nhận ra mình không có bất cứ thứ gì. Cứ bận rộn một chút mới tốt.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *