|

No Quitting

🙅💕👵🏻
It’s not good to give up halfway, so I suggest that you like me until we get old.
//
半途而废不好 所以我建议你喜欢我到老。
Bàntú’érfèi bù hǎo suǒyǐ wǒ jiànyì nǐ xǐhuān wǒ dào lǎo.
//
Bán đồ nhi phế bất hảo sở dĩ ngã kiến nghị nhĩ hỉ hoan ngã đáo lão.
//
Bỏ cuộc giữa chừng cũng không tốt, nên em đề nghị anh hãy thích em đến già.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *