|

Masked Emotions

😊😔🎭
As a child, a smile is an innate emotion. Later, a smile was a mask unknown. ​ ​​​​
//
儿时,笑容是与生俱来的情绪。后来,笑容是不为人知的面具。 ​ ​​​​
Er shí, xiàoróng shì yǔ shēng jù lái de qíngxù. Hòulái, xiàoróng shì bù wéi rénzhī de miànjù. ​ ​​​​
//
Nhi thì, tiếu dung thị dữ sinh câu lai đích tình tự. Hậu lai, tiếu dung thị bất vi nhân tri đích diện cụ.
//
Lúc còn nhỏ, nụ cười là một cảm xúc bẩm sinh. Sau này, nụ cười là một chiếc mặt nạ vô danh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *