|

This World Is Really Strange

😓
This world is really strange, driving the living to death, advising those who are suicidal to live, so everyone is half-dead, half-alive.
//
这个世界真的好奇怪,把活着的人往死里逼,又劝想死的人好活着,于是所有人都半死不活苟延残喘。
Zhège shìjiè zhēn de hào qíguài, bǎ huózhe de rén wǎng sǐ lǐ bī, yòu quàn xiǎng sǐ de rén hǎo huózhe, yúshì suǒyǒu rén dōu bànsǐbùhuó gǒuyáncánchuǎn.
//
Giá cá thế giới chân đích hảo kỳ quái, bả hoạt trứ đích nhân vãng tử lý bức, hựu khuyến tưởng tử đích nhân hảo hoạt trứ, vu thị sở hữu nhân đô bán tử bất hoạt cẩu diên tàn suyễn.
//
Thế giới này thật kỳ lạ, đẩy người sống vào chỗ chết, lại dụ kẻ muốn chết phải sống, cho nên ai cũng sống dở chết dở.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *