|

Peculiar Weakness

🧠🤔💭
One of the most peculiar weaknesses of human nature is caring about how others perceive you. (Schopenhauer)
//
人性一个最特别的弱点就是:在意别人如何看待自己。——叔本华 ​​​​
Rénxìng yīgè zuì tèbié de ruòdiǎn jiùshì: Zàiyì biérén rúhé kàndài zìjǐ.——Shū běn huá ​​​​
//
Nhân tính nhất cá tối đặc biệt đích nhược điểm tựu thị: Tại ý biệt nhân như hà khán đãi tự kỷ. – Thúc Bản Hoa ​​​​
//
Một trong những điểm yếu đặc biệt nhất của bản chất con người là quan tâm đến cách người khác nhìn nhận bạn. (Schopenhauer)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *