You will never be treated fairly if you don't strive for it. Only when you work hard, acquire resources, and gain a voice can you seize the opportunity for fairness.
|

Fair Opportunity

🌟💪🗣️
You will never be treated fairly if you don’t strive for it. Only when you work hard, acquire resources, and gain a voice can you seize the opportunity for fairness.
//
你不努力,永远不会有人对你公平,只有你努力了,有了资源,有了话语权以后,你才可能为自己争取公平的机会。 ​ ​​​
Nǐ bù nǔlì, yǒngyuǎn bù huì yǒurén duì nǐ gōngpíng, zhǐyǒu nǐ nǔlìle, yǒule zīyuán, yǒule huàyǔ quán yǐhòu, nǐ cái kěnéng wéi zìjǐ zhēngqǔ gōngpíng de jīhuì. ​ ​​​
//
Nhĩ bất nỗ lực, vĩnh viễn bất hội hữu nhân đối nhĩ công bình, chích hữu nhĩ nỗ lực liễu, hữu liễu tư nguyên, hữu liễu thoại ngữ quyền dĩ hậu, nhĩ tài khả năng vi tự kỷ tranh thủ công bình đích cơ hội. ​ ​​​
//
Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, sẽ không có ai đối xử công bằng với bạn. Chỉ khi bạn làm việc chăm chỉ, có nguồn lực và có quyền lên tiếng, bạn mới có thể đấu tranh để giành lấy cơ hội công bằng cho chính mình. ​​ ​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *