|

Self Forgiveness

🤔💔🙏
If you can’t let go of yourself, you have no wisdom; If you can’t let go of others, you have no compassion.
//
心里放不过自己,是没有智慧;心里放不下别人,是没有慈悲。 ​​​
Xīnlǐ fàng bùguò zìjǐ, shì méiyǒu zhìhuì; xīnlǐ fàng bùxià biérén, shì méiyǒu cíbēi. ​​​
//
Nếu bạn không thể buông bỏ chính mình, bạn không có trí tuệ; nếu bạn không thể buông bỏ người khác, bạn không có lòng từ bi. ​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *