|

Focus On What Matters

🚫🔄💪
If you know clearly that it doesn’t make sense, don’t do it, and truly learn to control yourself.
//
自己明确知道没有意义的事情,就不要去做,真正学会自控。
Zìjǐ míngquè zhīdào méiyǒu yìyì de shìqíng, jiù bùyào qù zuò, zhēnzhèng xuéhuì zìkòng.
//
Tự kỷ minh xác tri đạo một hữu ý nghĩa đích sự tình, tựu bất yếu khứ tố, chân chính học hội tự khống.
//
Nếu bạn biết rõ ràng điều gì đó là vô nghĩa, đừng làm điều đó, và thực sự học cách kiểm soát bản thân.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *