I hope my keyword for this year is "stability". Stable income. Stable emotions. Everything stable. In summary, just don't let life toss you around aimlessly anymore.
|

Stability

🚀💼🌱
I hope my keyword for this year is “stability”. Stable income. Stable emotions. Everything stable. In summary, just don’t let life toss you around aimlessly anymore.
//
​我希望今年我的关键词是“稳定”。1.收入稳定。2.情绪稳定。3.一切稳定。总而言之,不要再被生活瞎折腾就行。 ​​​
Wǒ xīwàng jīnnián wǒ de guānjiàn cí shì “wěndìng”. 1. Shōurù wěndìng. 2. Qíngxù wěndìng. 3. Yīqiè wěndìng. Zǒng’éryánzhī, bùyào zài bèi shēnghuó xiā zhēteng jiùxíng. ​​​
//
Ngã hi vọng kim niên ngã đích quan kiện từ thị” ổn định”. 1. Thu nhập ổn định. 2. Tình tự ổn định. 3. Nhất thiết ổn định. Tổng nhi ngôn chi, bất yếu tái bị sinh hoạt hạt chiết đằng tựu hành. ​​
//
Tôi hy vọng năm nay từ khóa của tôi là “ổn định”. 1. Thu nhập ổn định. 2. Tâm trạng ổn định. 3. Mọi thứ ổn định. Nói tóm lại, không cần lại bị cuộc sống giày vò là được. ​​​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *