If I look tired, I might be exhausted, I might be sick, but most likely, I'm just hungry.
|

Need Food

😫🤒🤤
If I look tired, I might be exhausted, I might be sick, but most likely, I’m just hungry.
//
如果我看起来没精神,可能是累了,可能是病了,但最大的可能是饿了。
Rúguǒ wǒ kàn qǐlái méi jīngshén, kěnéng shì lèile, kěnéng shì bìngle, dàn zuìdà de kěnéng shì èle.
//
Như quả ngã khán khởi lai một tinh thần, khả năng thị luy liễu, khả năng thị bệnh liễu, đãn tối đại đích khả năng thị ngạ liễu.
//
Nếu tôi trông có vẻ không có tinh thần, có thể là do mệt mỏi, có thể là do bệnh, nhưng khả năng lớn nhất là tôi đang đói.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *