|

Keep Moving

🚀
No matter what lies ahead of you, keep moving towards your desired destination.
//
不管你的前面有什么,你也得一直朝着你想要到达的目的地前进。
Bùguǎn nǐ de qiánmiàn yǒu shé me, nǐ yě dé yīzhí cháozhe nǐ xiǎng yào dàodá de mùdì de qiánjìn.
//
Bất quản nhĩ đích tiền diện hữu thập yêu, nhĩ dã đắc nhất trực triêu trứ nhĩ tưởng yếu đáo đạt đích mục đích địa tiền tiến.
//
Dù trước mặt bạn có điều gì, bạn vẫn phải tiếp tục đi về phía mục tiêu mà bạn muốn đạt được.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *