| |

Embrace Adventure

✈️🌟🌍
Say go then go, is the most glorious luxury, and the most brilliant freedom of life.
//
说走就走,是人生最华美的奢侈,也是最灿烂的自由。
Shuō zǒu jiù zǒu, shì rénshēng zuì huáměi de shēchǐ, yěshì zuì cànlàn de zìyóu.
//
Thuyết tẩu tựu tẩu, thị nhân sinh tối hoa mỹ đích xa xỉ, dã thị tối xán lạn đích tự do.
//
Nói đi là đi, là xa xỉ đẹp đẽ nhất, cũng là tự do rực rỡ nhất của cuộc đời.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *