|

Peaceful Year

🌸🗓🌼
Peaceful days every year, and may the spring be prosperous every year.
//
岁岁平安日,年年如意春。
Suì suì píng’ān rì, nián nián rúyì chūn.
//
[Mùng 3 Tết Canh Tý]
Tuế tuế bình an nhật, niên niên như ý xuân.
//
Mỗi năm đều có những ngày an lành, mỗi xuân đều như ý.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *