|

Choose Kindness

💖💁‍♀️👌
One day you will understand that being kind is harder than being smart. Smartness is a gift, but kindness is a choice.
//
有一天你会明白,善良比聪明更难。聪明是一种天赋,而善良是一种选择。
Yǒu yītiān nǐ huì míngbái, shànliáng bǐ cōngmíng gèng nán. Cōngmíng shì yī zhǒng tiānfù, ér shànliáng shì yī zhǒng xuǎnzé.
//
Hữu nhất thiên nhĩ hội minh bạch, thiện lương bỉ thông minh canh nan. Thông minh thị nhất chủng thiên phú, nhi thiện lương thị nhất chủng tuyển trạch.
//
Rồi một ngày bạn sẽ hiểu được rằng, sống lương thiện khó hơn sống thông minh. Thông minh là trời cho mà lương thiện là chọn lựa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *