| |

Savoring Life

🍲🍷🌆
Eat a bowl of earthly fireworks and drink a few cups of life’s ups and downs.
//
食一碗人间烟火,饮几杯人生起落。
Shí yī wǎn rénjiān yānhuǒ, yǐn jǐ bēi rénshēng qǐluò.
//
Thực nhất oản nhân gian yên hỏa, ẩm kỷ bôi nhân sinh khởi lạc.
//
Ăn một bát khói lửa nhân gian, uống mấy chén cuộc sống thăng trầm.

P.s.: Picture taken in Songpan, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *