|

Do Not Disturb

🙅‍♀️
I don’t like answering messages very much. I feel like I was a DND in my last life.
//
我不太喜欢回消息 感觉我上辈子就是个免打扰。
Wǒ bù tài xǐhuān huí xiāoxī gǎnjué wǒ shàngbèizi jiùshì gè miǎn dǎrǎo.
//
Ngã bất thái hỉ hoan hồi tiêu tức cảm giác ngã thượng bối tử tựu thị cá miễn đả nhiễu.
//
Tôi không thích trả lời tin nhắn lắm. Tôi cảm thấy như kiếp trước mình là một cái “không làm phiền”.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *