|

Young Clothes

👕
Youth is a piece of young clothes, whoever puts it on will flutter in the wind. – “Young clothes”
//
年轻 是一件年轻的衣裳,谁穿上 都迎着风 猎猎作响。 -《年轻的衣裳》
Niánqīng shì yī jiàn niánqīng de yīshang, shéi chuān shàng dōu yíngzhe fēng lièliè zuò xiǎng. – “Niánqīng de yīshang”
//
Niên khinh thị nhất kiện niên khinh đích y thường, thùy xuyên thượng đô nghênh trứ phong liệp liệp tác hưởng. -《 Niên khinh đích y thường 》
//
Tuổi trẻ là mảnh áo trẻ trung, ai mặc vào đều tung bay trong gió. – “Y phục tuổi trẻ”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *