|

Broaden Horizons

🌍🤔💭
Those who have never left, never lived in many places, never experienced sunny rainy days in different lands, and never delved deep into the human heart, surely, they must pursue a shallow existence.
//
那些从未离开过,从未生活在许多地方的人,在许多不同的土地上度过阳光明媚的雨天,从未深入过人类内心,他们一定能追求生活的肤浅。
Nàxiē cóng wèi líkāiguò, cóng wèi shēnghuó zài xǔduō dìfāng de rén, zài xǔduō bùtóng de tǔdì shàng dùguò yángguāng míngmèi de yǔtiān, cóng wèi shēnrùguò rénlèi nèixīn, tāmen yīdìng néng zhuīqiú shēnghuó de fūqiǎn.
//
Na ta tòng vị ly khai quá, tòng vị sinh hoạt tại hứa đa địa phương đích nhân, tại hứa đa bất đồng đích thổ địa thượng độ quá dương quang minh mị đích vũ thiên, tòng vị thâm nhập quá nhân loại nội tâm, tha môn nhất định năng truy cầu sinh hoạt đích phu thiển.
//
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được. (Trịnh Công Sơn)

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *