| |

Courage And Sighs

🌬️😔🤪
The courage I mustered eventually turned into a sigh.
//
鼓起的勇气最终只能变成一声叹息。
Gǔ qǐ de yǒngqì zuìzhōng zhǐ néng biàn chéng yīshēng tànxí.
//
Cổ khởi đích dũng khí tối chung chích năng biến thành nhất thanh thán tức.
//
Hít vào bao nhiêu dũng khí, cuối cùng lại chỉ thốt ra một tiếng thở dài.

P.s.: Picture taken in Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *