|

Space

🌌💭🌱
To leave some space for others is also to leave room for oneself. Opportunities should not be exploited to the fullest, nor should blessings or influence be exhausted.
//
给别人留点空间,也是给自己留有余地。利不可赚尽,福不可享尽,势不可用尽。 ​​​
Gěi biérén liú diǎn kōngjiān, yěshì jǐ zìjǐ liú yǒu yúdì. Lì bùkě zhuàn jǐn, fú bùkě xiǎng jǐn, shì bùkě yòng jìn. ​​​
//
Cấp biệt nhân lưu điểm không gian, dã thị cấp tự kỷ lưu hữu dư địa. Lợi bất khả trám tận, phúc bất khả hưởng tận, thế bất khả dụng tận. ​​​
//
Chừa cho người khác chút không gian, cũng là lưu cho mình chỗ trống. Lợi không thể kiếm tận, phúc không thể hưởng hết, thế không thể dùng hết.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *