|

Seasonal Awakening

🌸🌞🍁❄️
Born in spring, long in summer, harvested in autumn, hidden in winter,
Every season can be used for awakening.
//
春生、夏长、秋收、冬藏,
每一个季节,都可以用来觉醒。
Chūnshēng, xià zhǎng, qiūshōu, dōng cáng,
Měi yīgè jìjié, dōu kěyǐ yòng lái juéxǐng.
//
Xuân sinh, hạ trường, thu thu, đông tàng,
Mỗi nhất cá quý tiết, đô khả dĩ dụng lai giác tỉnh.
//
Xuân nảy nở, hạ trưởng thành, thu gặt hái, đông tồn trữ,
Mỗi mùa đều có thể dùng để thức tỉnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *