| |

Naturally Beautiful

💁‍♀️💅🥤
Others try to lose weight in order to become beautiful. They only eat one meal a day, eat only vegetables and never eat fried food, milk tea and all kinds of meat. They run and exercise every day to lose weight. What about me? I am naturally beautiful.
//
别人为了变美努力减肥,每天只吃一顿饭,只吃蔬菜从不吃油炸食品、奶茶和各种肉类,每天跑步运动瘦身,我呢?我本来就美。
Biérén wéi le biàn měi nǔlì jiǎnféi, měitiān zhǐ chī yī dùn fàn, zhǐ chī shūcài cóng bù chī yóu zhá shípǐn, nǎichá hé gè zhǒng ròu lèi, měitiān pǎobù yùndòng shòushēn, wǒ ne? Wǒ běnlái jiù měi.
//
Biệt nhân vi liễu biến mỹ nỗ lực giảm phì, mỗi thiên chích cật nhất đốn phạn, chích cật sơ thái tòng bất cật du tạc thực phẩm, nãi trà hòa các chủng nhục loại, mỗi thiên bào bộ vận động sấu thân, ngã ni? Ngã bản lai tựu mỹ.
//
Người khác vì đẹp nên cố gắng giảm béo, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, chỉ ăn rau quả, chưa từng ăn thực phẩm chiên, trà sữa và các loại thịt, mỗi ngày chạy bộ vận động gầy thân, còn tôi thì sao? Tôi vốn đẹp sẵn.

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *