Buddha Wants You To Rejoice

🙏🏼✨
The Buddha does not want you to convert, the Buddha wants you to rejoice.
//
佛不要你皈依,佛要你欢喜。
Fú bùyào nǐ guīyī, fú yào nǐ huānxǐ.
//
Phật bất yếu nhĩ quy y, phật yếu nhĩ hoan hỉ.
//
Phật không cần bạn quy y, Phật muốn bạn vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *