|

Constant Loss

👴🏻👵💔
After a certain age, the so-called life is nothing more than a process of constant loss. Precious things will slip from your hands like a comb with missing teeth. The people you love will fade away one by one.
//
超过一定的年龄之后,所谓人生,无非是一个不断丧失的过程而已。宝贵的东西,便会像梳子豁了齿一样从手中滑落下去。你所爱的人就会一个接着一个,从身旁悄然消逝。
Chāoguò yīdìng de niánlíng zhīhòu, suǒwèi rénshēng, wúfēi shì yīgè bùduàn sàngshī de guòchéng éryǐ. Bǎoguì de dōngxī, biàn huì xiàng shūzi huōle chǐ yīyàng cóng shǒuzhōng huáluò xiàqù. Nǐ suǒ ài de rén jiù huì yīgè jiēzhe yīgè, cóng shēn páng qiǎorán xiāoshì.
//
Siêu quá nhất định đích niên linh chi hậu, sở vị nhân sinh, vô phi thị nhất cá bất đoạn tang thất đích quá trình nhi dĩ. Bảo quý đích đông tây, tiện hội tượng sơ tử khoát liễu xỉ nhất dạng tòng thủ trung hoạt lạc hạ khứ. Nhĩ sở ái đích nhân tựu hội nhất cá tiếp trứ nhất cá, tòng thân bàng tiễu nhiên tiêu thệ.
//
Sau một độ tuổi nhất định, cái gọi là cuộc sống chẳng qua là một quá trình mất mát không ngừng. Những thứ quý giá sẽ rơi khỏi tay như chiếc lược mất răng. Những người bạn yêu thương sẽ lần lượt biến mất.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *