A clean-hearted person isn't someone who avoids the realities of life or the world's affairs, but someone whose soul holds purity, whose thoughts are rooted in sincerity, who upholds conscience and morality, knowing when to act and when not to.
|

Purity

🌿🙏💭
A clean-hearted person isn’t someone who avoids the realities of life or the world’s affairs, but someone whose soul holds purity, whose thoughts are rooted in sincerity, who upholds conscience and morality, knowing when to act and when not to.
//
一个干净的人,并非不食人间烟火,不染世俗,而是灵魂深处有净土,思想背后有初心,坚守良知和道义,有所为,有所不为。
Yīgè gānjìng de rén, bìngfēi bù shí rénjiān yānhuǒ, bù rǎn shìsú, ér shì línghún shēn chù yǒu jìngtǔ, sīxiǎng bèihòu yǒu chūxīn, jiānshǒu liángzhī hé dàoyì, yǒu suǒ wéi, yǒu suǒ bù wéi.
//
Nhất cá cán tịnh đích nhân, tịnh phi bất thực nhân gian yên hỏa, bất nhiễm thế tục, nhi thị linh hồn thâm xử hữu tịnh thổ, tư tưởng bối hậu hữu sơ tâm, kiên thủ lương tri hòa đạo nghĩa, hữu sở vi, hữu sở bất vi.
//
Một người thanh khiết không phải là người không ăn khói lửa nhân gian, không nhiễm bởi thế tục, mà là sâu trong tâm hồn có một thế giới thuần khiết, trong suy nghĩ giữ nguyên tắc ban đầu, giữ vững lương tâm và đạo đức, biết rõ được điều nên làm và điều không nên làm.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *