|

Morning Routine

💰💼
Every morning when I get up, I take a look at the rich list. If my name is on it, I will go to see a doctor.
//
每天早上起床我都会看一眼富豪榜,如果上面有我的名字,我就去看病。
Měitiān zǎoshang qǐchuáng wǒ dūhuì kàn yīyǎn fùháo bǎng, rúguǒ shàngmiàn yǒu wǒ de míngzì, wǒ jiù qù kànbìng.
//
Mỗi thiên tảo thượng khởi sàng ngã đô hội khán nhất nhãn phú hào bảng, như quả thượng diện hữu ngã đích danh tự, ngã tựu khứ khán bệnh.
//
Mỗi sáng rời giường tôi đều xem danh sách người giàu, nếu có tên tôi trên đó, tôi liền đi khám bệnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *