|

Five Elements

🏠🚗💰
Count my fingers, I’m short of a house in my five elements, a car in my fate, and money in my card.
//
自己掐指一算,五行缺房,命里缺车,卡里缺钱。
Zìjǐ qiā zhǐ yī suàn, wǔháng quē fáng, mìng lǐ quē chē, kǎ lǐ quē qián.
//
Tự kỷ kháp chỉ nhất toán, ngũ hành khuyết phòng, mệnh lý khuyết xa, tạp lý khuyết tiền.
//
Tôi tự bấm ngón tay tính toán, ngũ hành thiếu nhà, trong mệnh thiếu xe, trong thẻ thiếu tiền.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *