|

Self Control

😔🤐💬
You can be emotional yourself, but you shouldn’t be emotional about others.
//
自己可以情绪化,但不该对别人情绪化。
Zìjǐ kěyǐ qíngxù huà, dàn bù gāi duì biérén qíngxù huà.
//
Bạn có thể dễ xúc động, nhưng bạn không nên dễ xúc động với người khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *