|

Milk Tea Revenge

😭🍵🥤
In the previous life, I easily believed in so-called relatives, but people betrayed me! My family abandoned me, my master chased me, even broke my spiritual vein! I came back in this life with full of hatred. My mouth is a little thirsty. I want to drink milk tea. Who will treat me?
//
前世轻信所谓骨肉至亲, 众叛亲离! 家人弃我, 师门逐我, 甚至断我灵脉! 这一世满含恨意重生归来, 口有点渴了, 想喝奶茶, 谁请?
Qiánshì qīngxìn suǒwèi gǔròu zhìqīn, zhòngpànqīnlí! Jiārén qì wǒ, shī mén zhú wǒ, shènzhì duàn wǒ líng mài! Zhè yīshì mǎn hánhèn yì chóngshēng guīlái, kǒu yǒudiǎn kěle, xiǎng hē nǎichá, shéi qǐng?
//
Tiền thế khinh tín sở vị cốt nhục chí thân, chúng bạn thân ly! Gia nhân khí ngã, sư môn trục ngã, thậm chí đoạn ngã linh mạch! Giá nhất thế mãn hàm hận ý trọng sinh quy lai, khẩu hữu điểm khát liễu, tưởng hát nãi trà, thùy thỉnh?
//
Kiếp trước dễ tin cái gọi là cốt nhục chí thân, lại bị người phản bội! Người nhà vứt bỏ, sư môn trục xuất, thậm chí chặt đứt linh mạch của ta! Kiếp này tràn ngập hận ý sống lại trở về, miệng có chút khát, muốn uống trà sữa, ai mời?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *