| |

Confront

🌟🤗🚀
དཀའ་ངལ་ཁྲི་ཁྲག་སྤྲོ་བས་དང་དུ་ལེན།
//
Because of joy, I can confront all difficulties.
//
因为欢喜,可迎万难。
Yīnwèi huānxǐ, kě yíng wànnán.
//
Nhân vi hoan hỉ, khả nghênh vạn nan.
//
Bởi vì vui vẻ nên có thể đối diện muôn vàn khó khăn.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *