It's true, I really can't get up, especially after the sudden drop in temperature. Just want to hibernate at home.
|

Hibernate Mode

❄️☕🛏️ #WinterBlues #HibernateMode
It’s true, I really can’t get up, especially after the sudden drop in temperature. Just want to hibernate at home.
//
是我真的,爬不起来,尤其是突然降温之后,只想在家冬眠。
Shì wǒ zhēn de, pá bù qǐlái, yóuqí shì túrán jiàngwēn zhīhòu, zhǐ xiǎng zàijiā dōngmián.
//
Thị ngã chân đích, ba bất khởi lai, vưu kỳ thị đột nhiên hàng ôn chi hậu, chích tưởng tại gia đông miên.
//
Đúng là tôi, bò không dậy nổi, nhất là sau khi đột nhiên hạ nhiệt độ, chỉ muốn ngủ đông ở nhà.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *