|

Patience First

😸⌛️🤔
I know you’re in a hurry, but don’t hurry.
//
我知道你很急,但是你先别急。
Wǒ zhīdào nǐ hěn jí, dànshì nǐ xiān bié jí.
//
Ngã tri đạo nhĩ ngận cấp, đãn thị nhĩ tiên biệt cấp.
//
Tôi biết bạn đang vội vàng, nhưng đừng vội.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *