It's the smell of kitchen, the sense of belonging, the coziness, and the happiness.
|

Warmth Of Belonging

🎆🏡😌
It’s the smell of kitchen, the sense of belonging, the coziness, and the happiness.
//
是烟火气 是归属感 是惬意 是幸福。
Shì yānhuǒ qì shì guīshǔ gǎn shì qièyì shì xìngfú.
//
Thị yên hỏa khí thị quy thuộc cảm thị khiếp ý thị hạnh phúc.
//
Đó là mùi khói lửa, là cảm giác thuộc về, là sự thoải mái, là hạnh phúc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *