Shed no tears for love; lose sleep only for money.
|

No Tears

🚩💰🤔
Shed no tears for love; lose sleep only for money.
//
不为感情流一滴泪,只为钱财夜不能寐。
Bù wéi gǎnqíng liú yīdī lèi, zhǐ wèi qiáncái yè bùnéng mèi.
//
Bất vi cảm tình lưu nhất tích lệ, chích vi tiền tài dạ bất năng mị.
//
Không rơi nước mắt vì tình yêu, chỉ mất ngủ vì tiền.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *